Follow:

JOUW STEM, JOUW PARTIJ(TJE)

Morgen is het dan zo ver! De verkiezingen 2017. Nooit ben ik er zoveel mee bezig geweest als nu. Al heb ik natuurlijk nog niet zo heel vaak mogen stemmen. Wel wordt het belang hiervan mij dit jaar extra duidelijk. Juist nu er zo ontzettend veel op het spel lijkt te staan. Natuurlijk heb je als eerste de PVV, de partij waar we allemaal voor vrezen. Wordt het realiteit dat Geert Wilders straks de grootste is? Maar daarnaast zitten we met een andere strijd; welke kant willen we opgaan met Nederland? En juist om deze strijd is het zo ontzettend belangrijk dat iedereen gaat stemmen. De komende 4 jaar gaan namelijk ontzettend belangrijk voor ons land worden. Morgen wordt er besloten welke koers wij als land willen gaan varen. Velen zullen al weten waar ze op gaan stemmen, maar juist voor degenen die nog twijfelen of denken niet te gaan stemmen schrijf ik dit artikel. Misschien weet je hierna wel wat je wilt gaan stemmen of heb ik je overgehaald om het toch te doen. En elke persoon die gaat stemmen telt, al is het er maar één meer die gaat stemmen dankzij dit artikel, dan heeft dit artikel al zijn werk gedaan.

Stemmen is natuurlijk een voorrecht waar je gebruik van moet maken, maar ik kan me voorstellen dat je in deze verkiezingsstrijd de bomen door het bos niet meer ziet. Er zijn zoveel verschillende partijen en ook die willen weer zoveel verschillende dingen. Alle partijprogramma’s doorlezen is gekkenwerk. Dan kan je beter een week vrij nemen wil je alles door kunnen lezen. Via mijn school zag ik een heel handig overzicht van de partijen en waar deze partijen nou precies voor staan. Ik behandel de belangrijkste onderwerpen; onderwijs, zorg, democratie, veiligheid en immigratie. Het wordt misschien een lang artikel, maar here we go! 

ONDERWIJS

VVD – De VVD heeft – samen met D66, PvdA en GroenLinks – het sociale leenstelsel ingevoerd. Dit houdt in dat een student van de overheid geld kan lenen, maar dit na afloop van de studie terugbetaalt. De VVD wil dit zo laten.

PVV – De PVV is tegen het sociale leenstelsel, omdat onderwijs voor mensen met lagere inkomens een manier is om door te groeien naar de middenklasse. Studeren is nu juist duurder geworden en lang door studeren is hierdoor moeilijker.

CDA – Volgens CDA moet de basisbeurs weer worden ingevoerd. Door het huidige systeem is er een drempel ontstaan voor jongeren om te gaan studeren, maar CDA vindt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen, ook in onderwijs.

ChristenUnie – Door het invoeren van het sociaal leenstel, en de daarbij behorende schuldenlast, denkt de CU dat meer studenten zullen uitvallen. Door het huidige stelsel wordt vergeten welke problemen een studieschuld eventueel met zich meebrengt. 

SGP – De SGP is tegen het sociale leenstelsel, omdat hierdoor de langstudeermaatregel is afgeschaft (langer dan 10 jaar studeren = je beurs terugbetalen) – waardoor studenten niet gemotiveerd zijn om snel af te studeren.

PvdA – Ook de PvdA heeft het sociale leenstelsel ingevoerd, omdat deze maatregel er voor zorgde dat er een miljard vrij kwam om onder andere in kleinere klassen en meer docenten te investeren. Dit moet zo blijven.

SP – De SP zegt dat er niks sociaal is aan het sociale leenstelsel; het zorgt ervoor dat het een grotere stap voor jongeren is om te studeren. Daarom wil de SP het leenstelsel afschaffen.

D66 – D66 heeft de invoering van het huidige systeem gesteund. Volgens D66 is er geen hoge drempel ontstaan door de verhoging van de aanvullende beurs (=de beurs die je krijgt wanneer je ouders niet (geheel) financieel kunnen bijdragen).

GroenLinks – GroenLinks is mede verantwoordelijk voor het huidige sociale leenstelsel. Volgens haar is lenen in dit stelsel voordelig. Wel wil ze onderzoeken of dit systeem werkt; anders gaat ze op zoek naar een andere oplossing.

Partij voor de Dieren – Een leven lang leren wordt een leven lang lenen: de PvdD is sterk tegen het sociale leenstelsel. Ze zijn van mening dat met invoer van het stelsel studeren alleen voor kinderen van rijke ouders mogelijk wordt. 

ZORG 

VVD – De VVD wil het Eigen Risico laten zoals het is, omdat de partij het niet eerlijk vindt dat iedereen anders een hogere premie zou moeten betalen. Wel willen ze een breder basispakket, waardoor ook dure medicijnen betaalbaar worden.

PVV – De PVV wil het Eigen Risico afschaffen en minder bezuinigingen in de thuis- en ouderenzorg zodat er meer handen aan het bed zijn.

CDA – Bij CDA staat familie hoog in het vaandel, dus willen ze aan familieleden die voor hun zieke naasten zorgen een vergoeding geven. Ook moet het Eigen Risico verlaagd worden, maar het moet wel blijven – zorg is immers niet gratis. 

ChristenUnie – Er moet meer lokale zorg beschikbaar zijn en de CU wil het Eigen Risico flink minder maken. Specialisten die nu (te) veel betaald krijgen, moeten in loondienst, net als iedereen.

SGP – SGP is voor het leven en wil daarom abortus en euthanasie verboden maken. Ook willen ze het Eigen Risico verlagen en zorgverzekeraars de optie geven om verzekeringen voor meerdere jaren aan te bieden om de kosten te verlagen. 

PvdA – De PvdA wil het Eigen Risico afschaffen, omdat mensen hierdoor minder snel naar de dokter gingen om geen kosten te maken. Ze willen een basisverzekering voor iedereen en de patiënt meer keuzevrijheid geven.

SP – SP wil graag een Nationaal Zorgfonds dat voor iedereen beschikbaar is. De zorg is geen markt, dus mensen zouden geen Eigen Risico hoeven betalen. Ook moeten mensen altijd zelf hun dokter en ziekenhuis kunnen uitkiezen.

D66 – D66 wil zorgkosten van de patiënt verlagen door zorgverzekeraars te helpen om lage kwaliteit zorg niet meer te vergoeden. Ook willen ze betaalbare behandelingen uit het basispakket halen en mensen met ‘gezond’ gedrag belonen.

GroenLinks – Volgens GroenLinks is ziek worden niet op eigen risico: je kan er namelijk niets aan doen. Daarom willen ze het Eigen Risico afschaffen. Patiënten moeten ook meer keuzevrijheid krijgen.

Partij voor de Dieren – Ongezond eten wordt duurder en reclame voor alcohol en sigaretten moeten van tv. Anticonceptie (de pil etc) moet altijd vergoed worden. Er moet een Nationaal Zorgfonds komen en het Eigen Risico wordt afgeschaft. 

DEMOCRATIE 

VVD – De VVD is vrij duidelijk: “Wij zijn geen voorstander van referenda.” Ze vinden dat complexe vraagstukken zo te veel worden ‘versimpeld’; je kan een maatschappelijke kwestie niet reduceren tot een vraag waar je ja of nee op kan antwoorden.

PVV – De PVV wil een bindend referendum en wil dat we als Nederland hier het ‘Zwitserse model’ bij hanteren. In Zwitserland kan de bevolking zelf de suggesties doen voor onderwerpen waar vervolgens dan voor of tegen op gestemd wordt.

CDA – Deze partij is tegen referenda. Het CDA vindt dat de uitslag van een referendum om democratische redenen gerespecteerd moet worden, maar hierdoor niet per se bindend hoeft te zijn.

ChristenUnie – De ChristenUnie is tegen referenda. Ze geven aan dat een politicus eigenlijk belast wordt met een ‘moment-opname’ van het volk wanneer een dergelijk referendum plaatsvindt, en zodoende juist lastiger een keuze kan maken.

SGP  – De SGP vindt dat het niet mogelijk is grote beslissingen te verwoorden in een ‘simpele ja-nee vraag’, en is dan ook tegen referenda. Ze zijn voor een representatieve democratie, waarbij de gekozen politici de uiteindelijke keuze maken.

 PvdA – Wat betreft democratie voor de PvdA zijn ze voor een bindend referendum. Dit houdt in dat jij als bevolking kan stemmen op bepaalde beslissingen en de overheid zich dan aan de uiteindelijke uitslag moet houden.

SP – De SP spreekt van een ‘correctief referendum’. Hierin krijgen Nederlanders de kans om een politicus – die zij gekozen hebben – te corrigeren en op de vingers te tikken wanneer hij of zij niet doet wat beloofd was. 

D66 – De D staat voor democratie in D66. De partij stelt twee soorten referenda voor: een corrigerend en raadgevend. Bij corrigerend kan het volk een politicus stoppen in zijn besluit en bij raadgevend kunnen burgers bijdragen aan het nemen van een beslissing.

GroenLinks – GroenLinks is een voorstander van de bevolking meer betrekken bij het nemen van grote beslissingen, maar is niet zeker of een referendum de beste oplossing is. Ze geven aan te willen experimenteren met verschillende vormen van directe democratie.

Partij voor de Dieren – De PvdD is voor meer ‘directe democratie’ en dus voor referenda. Zowel correctief als raadgevend zijn initiatieven die plek hebben in onze samenleving volgens de PvdD. 

VEILIGHEID 

VVD – Veiligheid is een belangrijk punt voor de VVD en vindt een veilige samenleving essentieel voor economische groei. Ze willen daarom flink in investeren in wijkagenten – dat is volgens hen de manier hoe je veiligheid op straat kan verzekeren.

PVV – De PVV wil meer agenten op straat. De politie hoeft zich niet per se te richten op overtredingen, maar voornamelijk op boeven vangen. Hebben deze een migratieachtergrond, vindt de PVV dat ze direct het land uit moeten worden gezet.

CDA – Meer wijkagenten staat ook centraal bij de CDA, maar ook het zwaarder straffen van criminelen die voor de tweede keer de fout in gaan. Daarnaast zijn ze ook voor een beter drugsbeleid, wat volgens hen een grote oorzaak is van onveiligheid.

ChristenUnie – Een rechtssysteem waarbij politie en rechters van elkaar gescheiden zijn, is belangrijk voor de CU. Wanneer dit proces eerlijk en soepel verloopt kan men uitgaan van een veilige samenleving. Ook willen ze werken aan meer respect voor politie.

SGP – Meer geld naar de politie, zodat er ook daadwerkelijk meer agenten komen – daar staat de SGP voor. Ze richten zich hier dan ook specifiek op politie in het platteland, waar soms een ondervertegenwoordiging is.

PvdA – De PvdA wil dat burgers meer zeggenschap krijgen over hun buurt en kunnen bijdragen aan de veiligheid in hun omgeving. Daarnaast willen ze dat er integratie projecten worden ontwikkeld voor ex-criminelen.

SP – Ook de SP wil meer ‘blauw op straat’ en pleit voor een sneller proces om criminelen op te sluiten. Daarnaast willen ze zich ook richten op meer slachtofferhulp, zodat ook deze mensen snel weer kunnen functioneren na de dupe te zijn geweest van criminaliteit.

D66 – Voor D66 is het belangrijk dat de politie laagdrempeliger wordt zodat het makkelijker wordt om aangifte te doen. Daarnaast moet er beter worden samengewerkt, waarbij de oprichting van de Nationale Politie een stap in de goede richting is geweest.

GroenLinks – Ook GroenLinks wil dat de politie zichtbaarder wordt op straat. Wel vinden ze het belangrijk dat deze politie dan ook een goede representatie is van de samenleving: meer vrouwen en meer etnische diversiteit.

Partij voor de Dieren – De PvdD vindt dat politieagenten meer mogen verdienen; hun werk is zwaar door ongebruikelijke tijden en leven-of-dood situaties. Ook moet er een registratiesysteem ontwikkeld worden waarin duidelijk vermeld is waarom iemand is aangehouden.

IMMIGRATIE 

VVD – Het huidige migratiesysteem is niet houdbaar. De Europese grenzen moeten bewaakt worden, asielaanvragen in Europa moet gestopt worden en er moet geld gestoken worden in opvang van vluchtelingen in hun eigen land. Illegaal in Nederland blijven wordt strafbaar.

PVV – Grenzen dicht: de PVV is heel duidelijk in hun immigratiebeleid. Ze vinden dat Nederland vol is en er geen ruimte meer is voor meer vluchtelingen uit Islamitische landen: ze willen Nederland de-islamiseren. 

CDA – Het CDA vindt het belangrijk dat er een grotere focus op integratie van vluchtelingen komt in Nederland – ze vinden dat op dit moment weinig een eerlijke kans krijgen om goed in onze samenleving mee te kunnen draaien. 

ChristenUnie – De CU wil meer geld investeren in ontwikkelingswerk, zodat minder mensen hoeven te vluchten. De vluchtelingen die hier zijn moeten zo snel mogelijk aan het werk zodat ze goed kunnen integreren. 

SGP – De SGP, met haar Christelijke barmhartigheid, vindt dat er aan vreemdelingen in nood onderdak moet worden geboden. Dat geldt in bijzonder voor hen die vanwege het geloof vervolgd worden. Wel moet misbruik van asiel aanvragen besteden worden.

PvdA – Volgens PvdA moeten Europese landen samenwerken in het opvangen van vluchtelingen. Vluchtelingen uit oorlogsgebied hebben recht op bescherming die Europa hen hoort te geven. De grootte van asielzoekerscentra wordt afgestemd op de grootte van gemeenten. 

SP – De SP wil zowel vluchtelingen op een humane manier vangen, als het probleem oplossen waarom mensen in eerste instantie vluchten. Er moet snel duidelijk zijn of vluchtelingen in Nederland mogen blijven of niet. 

D66 – Alleen vluchtelingen die hun land verlaten vanwege oorlogsgeweld zijn welkom in Nederland. Als ze dan eenmaal hier zijn, moet er zo snel worden aangegeven of iemand mag blijven of niet. 

GroenLinks – GroenLinks is tegen het sluiten van onze grenzen en wil graag een betere, werkbare oplossing. Dit betekent een zorgvuldiger toelatingsproces, zo snel mogelijk uitsluitsel of een asielzoeker mag blijven en een menswaardige behandeling van asielzoekers.

Partij voor de Dieren – Op korte termijn moet er humane opvang voor vluchtelingen komen waarbij ze zo snel zo snel mogelijk in onze maatschappij kunnen functioneren. Ook moet er gekeken worden naar waarom vluchtelingen in eerste instantie hun land ontvluchten.

 

Onthou ook vooral dat er talloze namen op de kieslijst staan. Staat Rutte jou niet aan maar de VVD wel? Bedenk dan dat je ook op de nr 2, nr 3 of van mijn part op de nr 20 kunt stemmen. 

Oh en een leuke bijkomstigheid: stemmen geeft je natuurlijk het recht om de komende vier jaar te bitchen over alles wat er in Den Haag gebeurd. Maar realiseer je dat bitchen-after-the-fact (lees: bitchen zonder te stemmen) hier niet bij hoort. 

Bron: Jouw Stem Jouw Partijtje
(
Wil je over mijn onderwerpen de standpunten weten? Klik dan zeker even op de link!)

Share on
Previous Post Next Post

You may also like

3 Comments

 • Reply Loes

  Goed dat je dit zo op een rijtje zet! Ik denk dat dit handig is voor veel mensen. En sowieso goed dat je er aandacht aan besteed, stemmen is zo belangrijk!
  Loes onlangs geplaatst…Levende Loes #5 – 4 tot 10 maartMy Profile

  maart 14, 2017 at 11:09 am
 • Reply Kirsty

  Fijn op een rijtje gezet! Ik heb heel lang getwijfeld, maar door nog maar een keer alle kieswijzers in te vullen denk ik dat ik er nu eindelijk uit ben. Persoonlijk moet ik bekennen dat ik het zo lastig vond omdat ik het nergens 100% mee eens ben. Dan is het toch kijken welke punten je het belangrijkst vind en dan een kwestie van de partij kiezen die voor die punten is.
  Kirsty onlangs geplaatst…Fa Divine MomentsMy Profile

  maart 14, 2017 at 2:12 pm
 • Reply Mariëlle

  Wow, wat een handig artikel! Het is nu natuurlijk al geweest en ik heb zeker ook gestemd, maar had ik dit maar eerder gezien ; )
  Mariëlle onlangs geplaatst…Humble brush – duurzame tandenborstelMy Profile

  maart 16, 2017 at 8:50 pm
 • Leave a Reply

  CommentLuv badge

  Lees vorig bericht:
  10 x DE LEUKSTE BLAZERS

  De laatste tijd is mijn kledingstijl flink aan het veranderen. De dingen die in mijn kast hangen vind ik niet...

  Sluiten